RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: modyfikacja uchwały o regulaminie

Statut PCPR

Uchwała Nr XVII/101/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/233/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej oraz uchwała Nr XLII/246/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

------------------------------------------------------------------------------------------


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/101/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) z dniem 1 stycznia 2012 r. nakłada na samorząd powiatowy nowe kompetencje i zadania, które Starosta Średzki Zarządzeniem Nr 14/2011 z dnia 30 września 2011 r. powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie Jednostki.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

--------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/101/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku


Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Środzie Wielkopolskiej


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 2. 1. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Środa Wielkopolska.

2. Jednostka działa na terenie powiatu średzkiego.

§ 3. Jednostka działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 );

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.);

7) uchwały Nr IV/12/98 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu średzkiego pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.".

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest:

1) realizacja zadań własnych Powiatu Średzkiego z zakresu pomocy społecznej;

2) realizacja zadań własnych Powiatu Średzkiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

3) realizacja zadań własnych Powiatu Średzkiego z zakresu pieczy zastępczej;

4) realizacja zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu w obszarze pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej;

5) realizacja zadań wynikających z uchwał organów Powiatu Średzkiego.

2. Do zadań Jednostki należą w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej;

2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania - dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie różnych form pieczy zastępczej;

3) realizacja zadań na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, w tym prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

4) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

5) działania związane z instytucjonalnymi formami pomocy społecznej;

6) prowadzenie spraw w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

7) realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności;

8) prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.


Rozdział II. Gospodarka finansowa

§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki.


Rozdział III. Organizacja i zasady funkcjonowania jednostki

§ 7. 1. W skład Jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne - sekcje :

- Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy,

- Sekcja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

- Sekcja Finansów,

- Sekcja Metodyczna Organizacji i Nadzoru.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy.

3. Komórki organizacyjne dzielą się na zespoły i stanowiska pracy.

4. Podziału komórek organizacyjnych na zespoły i stanowiska pracy dokonuje Dyrektor Jednostki.

5. Strukturę organizacyjną Jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

6. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Jednostki określa regulamin organizacyjny Jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

§ 8. 1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.

§ 9. 1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczególności:

1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,

3) opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

4) przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki.

2. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.


Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu Średzkiego.

§ 12. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. - schemat organizacyjny - do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XLII/246/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami)Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/233/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wprowadza się następujące zmiany :

1) § 4 otrzymuje brzmienie :

,, § 4. Przedmiotem działalności Jednostki jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

3) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w tym organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

4) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze , placówki opiekuńczo- wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,

6) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia ,młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

7) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,

8) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej ,

9) prowadzenie mieszkań chronionych,

10) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

11) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

12) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,

13) realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,

14) inne zadania wynikające z przepisów prawa ".

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

,, § 7. 1.W skład Jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne- sekcje :

- Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy,

- Sekcja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

- Sekcja Finansów,

- Sekcja Metodyczna Organizacji i Nadzoru.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy.

3. Komórki organizacyjne dzielą się na zespoły i stanowiska pracy.

4. Podziału komórek organizacyjnych na zespoły i stanowiska pracy dokonuje Dyrektor Jednostki.

5. Strukturę organizacyjną Jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

6. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Jednostki określa regulamin organizacyjny Jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

----------------------------------------------------------------------

Informacja: Wojewoda Wielkopolski w Rozstrzygnięciu Nadzorczym z dn. 26.10.2010 r. stwierdził nieważność części § 3 przedmiotowej uchwały w zakresie wyrazów "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego", co skutkuje pozostawieniem treści § 3 w brzmieniu: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/246/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.


Zgodnie z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jednostka budżetowa działa na podstawie statutu nadanego przez radę powiatu. Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w zakresie realizowanych zadań w obszarze pomocy społecznej uzasadnia konieczność dostosowania zapisów statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do aktualnego ustawodawstwa. Dla usprawnienia działalności jednostki zachodzi konieczność dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.


Załącznik: SCHEMAT ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP.

---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXXIV/233/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala:  

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 2 1. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Środa Wielkopolska.

2. Jednostka działa na terenie powiatu średzkiego.

§ 3 Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:

1) art. 20- 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

2) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),

3) Uchwała Nr IV/12/98 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu średzkiego pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.”

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych ,programów osłonowych,

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

3) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym

opieki rodziców, w tym organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach

zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

4) pomoc pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych,

5) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem osobom, które

otrzymały status uchodźcy,
6) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się

do życia ,młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny

zastępcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska

dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

7) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu

karnego,

8) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej ,

9) prowadzenie mieszkań chronionych,

10)udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

11)szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

12)doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej z terenu powiatu,

13)inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Rozdział II. Gospodarka finansowa

§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie

o finansach publicznych.

§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki

i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Jednostki

Rozdział III. Organizacja i zasady funkcjonowania jednostki

§ 7.1. W skład Jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne- sekcje:

- Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy,

- Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Sekcja Finansów,

- Sekcja Metodyczna Organizacji i Nadzoru.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy.

3. Komórki organizacyjne dzielą się na stanowiska pracy.

4. Podziału komórek organizacyjnych na stanowiska pracy dokonuje Dyrektor Jednostki.

5.Strukturę organizacyjną Jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik

do niniejszego statutu.

6. Szczegółowe zasady organizacji Jednostki określa regulamin organizacyjny Jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp.

§ 8.1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp.

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.

§ 9. 1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczególności:

1)reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

2)racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,

3) opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,

4) przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki.

2. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa wobec

pracowników Jednostki.

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają

przepisy odrębne.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.

§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Opublikował: Bernadeta Staszak
Publikacja dnia: 02.06.2012
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 02.06.2012
Dokument oglądany razy: 3 159