RSS
A A A
SmodBIP

Zakres działania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie załatwia sprawy należące do kompetencji powiatu z zakresu:


I. Pomocy rodzinie, a w szczególności:

1. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie,

2. udzielanie specjalistycznego poradnictwa i pomocy rodzinie w "Kryzysie".

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 ,poz.593 ze zm.)


II. Pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności :

1. orzecznictwa o niepełnosprawności,

2. rehabilitacji społecznej,

3. rehabilitacji zawodowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / DZ.U. Nr 123, poz 776 z późn. zm./


III. PCPR udziela informacji na temat instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu średzkiego

POMOC RODZINIE

Rodzina, która ma trudności w wypełnianiu swoich zadań w PCPR może uzyskać pomoc w formie:

- poradnictwa rodzinnego,

- pracy socjalnej,

- terapii rodzinnej,

- skierowania do odpowiednich placówek wspierających rodzinę.

W sytuacji, kiedy dziecko zostaje pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub przejawia zachowania świadczące o niedostosowaniu społecznym PCPR zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzina zastępcza to forma sprawowania pieczy nad dzieckiem w czasie, kiedy nie może ono z jakiś powodów przebywać wraz ze swymi rodzicami. Małżeństwo bądź osoba samotna, sprawują funkcję rodziny zastępczej przyjmują do swojego mieszkania dziecko lub kilkoro dzieci, stwarzając im warunki prawidłowego rozwoju.


POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM realizowana przez PCPR obejmuje:

- Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,

- Wydawanie kart parkingowych,

- Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

- Dofinasowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

- Dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych
   i sprzętu rehabilitacyjnego,

- Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
   i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- Zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy,

- Finansowanie szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,

- Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.Opublikował: Bernadeta Staszak
Publikacja dnia: 03.06.2012
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 03.06.2012
Dokument oglądany razy: 2 427