RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zakończenie terminu przyjmowania ofert.

Praca w PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK ZESPOŁU
w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:
1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada nieposzlakowaną opinię;
5. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia pracy socjalnej, nauki o rodzinie;
6. co najmniej pięcioletni staż pracy;
7. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
8. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do ustawy;
9. znajomość przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
10. znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi w jednostkach pomocy społecznej udokumentowane zaświadczeniem;
2. ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
3. umiejętność organizacji i planowania pracy;
4. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
5. samodzielność, sumienność, i rzetelność w wykonywaniu zadań;
6. odporność na stres;
7. obsługa komputera.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1. kierowanie pracą zespołu;
2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami i realizowanymi przez nich zadaniami;
3. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej niezawodowej;
4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
5. zapewnienie rodzinom zastępczym: szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, pomocy i wsparcia w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
6. współpraca ze środowiskiem lokalnym, jednostkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy;
7. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować;
8. przygotowywanie opinii pozostających w kompetencji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w przypadkach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
9. przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz umów i porozumień dla rodzin zastępczych.

Warunki pracy:
Praca w wymiarze 1 etatu, wymagająca wysiłku umysłowego.
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2015 r. wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu.
4. Kopia dowodu osobistego – dla potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
5. Zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Kandydat będący osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Zespołu” osobiście w siedzibie PCPR (pokój 204) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.

Termin składania ofert:
do dnia 24 lutego 2015 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.srodawlkp.epcpr.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., parter.

                                                                                                /-/ Bernadeta Staszak
                                                                                                             Dyrektor

Środa Wlkp., 13 luty 2015 r.Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 13.02.2015
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 13.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 828