RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert 25.11.2020 r.

25.11.2020

SF.3322.4.2.20

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Remont poddasza obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej”

Informacja z otwarcia ofert zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - do pobrania

Data otwarcia ofert: 25.11.2020 r. godz. 10.05.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.12.2020 r.

Środa Wielkopolska, dnia 02.12.2020 r.
SF.3322.4.2.20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Remont poddasza obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej”


I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu na realizację zadania pn. „Remont poddasza obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej” -
w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana za najkorzystniejszą oraz wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
w cenie: 78.438,20 zł brutto
okres rękojmi: 60 miesięcy
okres gwarancji: 36 miesięcy
termin realizacji: wraz z odbiorem końcowym do 18 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte
w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego w SIWZ kryteriami oceny ofert, tj.
- cena - 100%,
oferta złożona przez ww. Wykonawcę, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt. Wpłynęła tylko jedna oferta ww. Wykonawcy. Wobec powyższego jest to najkorzystniejsza oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

II. Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, który złożył ofertę, punktację przyznaną ofercie w poszczególnych kryteriach oraz punktację łączną:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i otrzymuje 100 pkt.

III. Zamawiający nie dopuścił i nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

IV. Zamawiający nie unieważnił postępowania.

Treść zawiadomienia - do pobrania

Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 25.11.2020

Dokument oglądany razy: 82
« inne aktualności