RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny ŚDS

Uchwała Nr 196/2016
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ze zm.) oraz §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala Regulamin organizacyjny Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§3. Traci moc uchwała nr 200/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do uchwały Nr 196/2016
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 marca 2016 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz.1586 ze zm.) stanowi, że funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy zwanego dalej Domem określa regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika Domu w uzgodnieniu z wojewodą, zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą. Kierownik Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej opracował Regulamin Organizacyjny Domu, uwzględniający aktualną liczbę uczestników Domu, do którego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wniósł zastrzeżeń.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr 196/20106
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 marca 2016 roku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Ośrodka Wsparcia –
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1


1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej, zwanego dalej ,,Domem”.
2. Dom działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.),
2) rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz.1586 ze zm.),
3) uchwały nr XX/88/2000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
4) uchwały nr XXIX/174/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
5) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,
6) Regulaminu organizacyjnego PCPR,
7) niniejszego Regulaminu.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,
2) Domu - należy przez to rozumieć Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej,
3) uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano usługi w ramach pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej,
4) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej,
5) Zespole Wspierająco – Aktywizującym - należy przez to rozumieć Kierownika i pracowników świadczących usługi w Domu,
6) indywidualnym planie postępowania wspierająco – aktywizującego - należy przez to rozumieć ustalony, odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w Domu.
4. Dom działa w strukturze PCPR jako wydzielona komórka organizacyjna.
5. Siedziba Domu mieści się w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania i zadania Domu
§ 2


1. Dom jest placówką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
2. Dom świadczy usługi dla mieszkańców powiatu średzkiego.
3. Dom przeznaczony jest dla:
1) osób przewlekle psychicznie chorych – typ A;
2) osób upośledzonych umysłowo – typ B;
3) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.
4. Dom przeznaczony jest dla 60 uczestników.


5. Dom czynny jest w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1500 (z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy), w tym zajęcia z uczestnikami Domu prowadzone są co najmniej przez 6 godzin dziennie, pozostały czas przeznaczony jest na przygotowanie do zajęć, uzupełnianie dokumentacji, czynności porządkowe i inne czynności organizacyjne.
6. Kierownik Domu w zależności od realizowanego zadania może ustalić inne terminy i godziny działania Domu.

§ 3


1. Dom świadczy usługi w postaci indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi, zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym uczestnika Domu,
a w szczególności:
1) trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi i inne,
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
4) poradnictwo psychologiczne,
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i inne,
7) niezbędną opiekę,
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

9) inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy, a w szczególności poprzez terapię zajęciową, udział w projektach w zakresie aktywnej integracji,
10) promocję zdrowia psychicznego.
2. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowanego w ramach prowadzonego treningu kulinarnego.
3. Dom może zapewniać w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań oraz niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca, uzgodnionego z Kierownikiem Domu i odwożeniu po zajęciach.
4. Usługi świadczone przez Dom dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Rodzaj i zakres usług dla każdego uczestnika Domu określany jest w indywidualnym planie postępowania wspierająco – aktywizującego zwanego dalej indywidualnym planem.
5. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego realizowany jest w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna. Każdy uczestnik ma wyznaczonego pracownika zwanego ,,Asystentem” koordynującego realizację działań ujętych w indywidualnym planie.

§ 4


Szczegółowe zadania, formy i metody pracy realizowane przez Dom określają:
1) program działalności Domu,
2) roczne plany pracy Domu.

§ 5


Tryb kierowania uczestników do Domu oraz zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone przez Dom regulują przepisy:
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 ze zm.).


ROZDZIAŁ III
Organizacja i zasady funkcjonowania Domu
§ 6


1. Dom stanowi komórkę organizacyjną PCPR.
2. W strukturze organizacyjnej Domu występują:
1) Kierownik Domu,
2) Zespół Wspierająco – Aktywizujący,
3) Pracownicy obsługi:
a) pracownik do spraw księgowo – administracyjnych,
b) pracownik do spraw kadrowych,
c) kierowca,
d) robotnik gospodarczy,
e) sprzątaczka.
3. Pracownicy Domu wykonują zadania i obowiązki określone w indywidualnym zakresie czynności. Pracownicy Domu wykonując swoją pracę w szczególności:
1) dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,
2) kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia,
3) zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników,
4) przestrzegają obowiązujących regulaminów, procedur, dyscypliny pracy i kodeksu etycznego,
4. Domem kieruje Kierownik. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w zakresie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,
2) kierowanie pracą Domu,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacja zadań Domu,
4) opracowywanie projektu planu finansowego Domu,
5) sporządzanie analiz i sprawozdań z działalności Domu,
6) opracowanie regulaminu organizacyjnego, programu działalności i planu pracy Domu,
7) zapewnienie właściwego poziomu świadczonych usług,
8) prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem,
9) bieżąca współpraca z poszczególnymi sekcjami PCPR, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonej działalności.
5. W przypadku nieobecności Kierownika, Domem kieruje Dyrektor PCPR lub wyznaczony
pracownik.

§ 7


1. Zespół Wspierajaco – Aktywizujący tworzą:
1) Kierownik Domu,
2) Pracownicy zatrudnieni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy posiadający następujące kwalifikacje zawodowe:
a) psychologa,
b) pedagoga,
c) pracownika socjalnego,
d) instruktora terapii zajęciowej,
e) asystenta osoby niepełnosprawnej,
f) inne specjalistyczne, które odpowiadają rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Domu.
2. Do zadań Zespołu Wspierająco - Aktywizującego należy w szczególności:
1) opracowywanie planów pracy,
2) opracowywanie i realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników,
3) prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej i frekwencji uczestników,
4) prowadzenie indywidualnych lub zespołowych treningów,
5) prowadzenie zajęć edukacyjnych, aktywizujących i integracyjnych,
6) sporządzanie okresowej oceny w zakresie realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego uczestników Domu.
3. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników Domu, pracownicy Zespołu Wspierająco - Aktywizującego współpracują z:
1) rodzinami, opiekunami uczestników i innymi osobami bliskimi,
2) z pracownikami poszczególnych sekcji PCPR,
3) ośrodkami pomocy społecznej,
4) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
5) powiatowym urzędem pracy,
6) organizacjami pozarządowymi, a w szczególności Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS” w Środzie Wielkopolskiej - organizacją prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej,
7) kościołami i związkami wyznaniowymi,
8) ośrodkami kultury, sportu i rekreacji,
9) placówkami oświatowymi,
10) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz aktywnej integracji uczestników.
4. Zadania pracowników obsługi :
1) Do zadań pracownika do spraw księgowo - administracyjnych należy w szczególności:
a) wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o zamówieniach publicznych,
b) kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych,
c) księgowanie dokumentów zadekretowanych,
d) sporządzanie list płac pracowników, właściwe ich przechowywanie i prowadzenie ewidencji; obliczanie, pobieranie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS i na Fundusz Pracy,
e) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
f) sporządzanie przelewów płatniczych dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych,
g) dekretacja wyciągów bankowych,
h) obsługa kasowa i prowadzenie dokumentacji finansowo – kasowej,
i) sporządzanie opracowanych i zatwierdzonych zmian w planie finansowym dotyczącym działalności OW-ŚDS.
2) Do zadań pracownika do spraw kadr należy w szczególności:
a) prowadzenie spraw kadrowych, w tym:
- prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,
- sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy itp.,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
b) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

3) Do zadań kierowcy należy w szczególności:
a) zapewnienie usługi transportowej- odpowiedzialność za bezpieczny dowóz uczestników Domu,
b) utrzymywanie pojazdu w stałej sprawności technicznej.
4) Do zadań robotnika gospodarczego należy w szczególności:
a) wykonywanie drobnych prac porządkowych i naprawczych na terenie obiektu,
b) utrzymanie czystości wokół Domu.
5) Do zadań sprzątaczki należy utrzymywanie bieżącej czystości w Domu.

§ 8


W celu dokumentowania świadczonych usług w Domu prowadzona jest dokumentacja zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 ze zm.).

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki uczestnika Domu
§ 9


Uczestnik Domu ma prawo do:
1) czynnego udziału w życiu społeczności Domu;
2) poszanowania jego godności i prywatności;
3) wglądu do dokumentacji jego dotyczącej (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej prawo to przysługuje opiekunowi);
4) korzystania ze sprzętu znajdującego się w Domu;
5) wnoszenia skarg na działalność Domu. Skarga rozpatrywana jest przez Kierownika Domu, a jeśli skarga dotyczy Kierownika przez Dyrektora PCPR;
6) rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Domu.

§ 10


Obowiązkiem uczestnika Domu jest:
1) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach Domu,
2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w szczególności poszanowanie praw i godności innych osób, w tym uczestników i pracowników Domu,
3) poszanowanie mienia Domu,
4) dbałość o czystość pomieszczeń Domu,
5) nie stwarzanie sytuacji zagrożenia lub zakłócania spokoju w Domu,
6) zgłaszanie planowanej nieobecności na zajęciach oraz usprawiedliwianie swojej nieobecności na zajęciach,
7) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych.

§ 11


Wyklucza się możliwość przebywania w Domu osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, jak również spożywania ww. substancji na terenie Domu.

§ 12


W sytuacjach naruszania i nie przestrzegania przez uczestnika Regulaminu Domu stosowane są następujące sankcje:
1) upomnienie udzielane przez Kierownika Domu,
2) ostrzeżenie udzielane przez Dyrektora PCPR,
3) wystąpienie Kierownika Domu do Dyrektora PCPR o uchylenie decyzji administracyjnej kierującej do Domu.

ROZDZIAŁ V
Zasady podpisywania pism
§ 13


1. Kierownik Domu podpisuje:
1) sprawozdania i materiały dotyczące realizowanych zadań,
2) pisma związane z działalnością Domu.
2. Pracownicy podpisują sporządzane przez siebie dokumenty dotyczące uczestników Domu.


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 14


Pracownicy i uczestnicy Domu są zaznajamiani z treścią Regulaminu, co zostaje potwierdzone w formie pisemnej.

§ 15


Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika określa Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora PCPR w drodze zarządzenia.

§ 16


Zmiany Regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 17


Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący Dom.

§ 18


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.


opracowanie Regulaminu:
Ewa Przybylska - Kierownik
Ośrodka Wsparcia -
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie WielkopolskiejOpublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 24.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 563