RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: informacja o wynikach naboru

Praca w PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
5. Ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
6. Co najmniej dwuletni staż pracy;
7. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
8. Znajomość przepisów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przepisów z zakresu pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej, pożądane doświadczenie w pracy w Zespole;
2. Umiejętność organizacji i planowania pracy;
3. Zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
4. Samodzielność, sumienność, i rzetelność w wykonywaniu zadań;
5. Odporność na stres;
6. Obsługa komputera i Internetu.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
2. Sporządzanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją;
3. Przygotowywanie decyzji wydawanych w trybach niestandardowych;
4. Analiza formalno – prawna złożonych odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
5. Obsługa i protokołowanie posiedzeń składu orzekającego;
6. Przygotowywanie korespondencji wychodzącej Zespołu;
7. Udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz w zakresie ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych;
8. Przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
9. Kierowanie bieżącą pracą Zespołu, pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu,

Warunki pracy:
Praca w wymiarze ¼ etatu, tj. 10 godzin tygodniowo, wymagająca obsługi komputera.
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,
ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2016 r. wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Kopia dowodu osobistego – dla potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. Zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania).
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu.
7. Kandydat będący osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności” osobiście w siedzibie PCPR (pokój 204) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.

Termin składania ofert:
do dnia 2 stycznia 2017 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.srodawlkp.epcpr.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, parter.
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

/-/ Bernadeta Staszak
Dyrektor

Środa Wielkopolska, 20 grudnia 2016 r.Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 20.12.2016
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 20.12.2016
Dokument oglądany razy: 2 622