RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.09.2019

 Środa Wielkopolska, dnia 12.09.2019 r.

SF.3322.4.1.19


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy
ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego
i wspomaganego – etap I”


I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego – etap I” - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana za najkorzystniejszą oraz wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
w cenie: 2.393.732,35 zł brutto
okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy
termin realizacji: wraz z odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
do 31 maja 2020

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego w SIWZ kryteriami oceny ofert, tj.
- cena - 60%,
- gwarancja - 40%
oferta złożona przez ww. Wykonawcę, uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert tj. 100,00 pkt., w tym w kryterium: - cena 60,00 pkt. – gwarancja - 40,00 pkt. Wobec powyższego jest to najkorzystniejsza oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Treść zawiadomienie - do pobrania

Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 12.09.2019

Dokument oglądany razy: 242
« inne aktualności