RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26.05.2020

26.05.2020

                                                                                                      Środa Wielkopolska, 26.05.2020 r.
SF.3322.4.1.20


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy
ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego
i wspomaganego – etap I – elewacja”

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamiam, że w postępowaniu na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego – etap I – elewacja” - w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana za najkorzystniejszą oraz wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
w cenie: 156.355,33 zł brutto
okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy
termin realizacji: wraz z odbiorami końcowymi do 20 sierpnia 2020 roku

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

II. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i otrzymuje 100 pkt., w tym w kryterium: cena - 60 pkt., gwarancja - 40 pkt.

III. Zamawiający nie dopuścił i nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

IV. Zamawiający nie unieważnił postępowania.

Treść zawiadomienia - do pobrania

Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 26.05.2020

Dokument oglądany razy: 74
« inne aktualności