MegaBIPNazwa Instytucji

Nabór na stanowisko specjalista pracy z rodziną


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ OGŁASZA  NABÓR  NA STANOWISKO PRACY            

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ -  WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2 , 63-000  Środa Wielkopolska.

OKREŚLENIE STANOWISKA: Specjalista pracy z rodziną – wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej.

WYMIAR ETATU: ½  etatu, umowa na czas określony tj.  : 01.03.2024r. 30.06.2029r.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Rekrutacja uczestników projektu,
 2. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań uczestników projektu oraz wyznaczanie zakresu usług w ramach projektu,
 3. Koordynowanie realizacji usług wynikających z projektu,
 4. Prowadzenie dokumentacji beneficjentów projektu,
 5. Ścisła współpraca z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zakresie realizowanego projektu
 6. Monitorowanie realizacji usług wynikających z projektu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub  wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki, opiekuńczo-wychowawczej,

2. kandydat / ka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

3. kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,            

4. nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną,

2. znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,

3. samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,

4. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. umiejętność obsługi komputera,

7. prawo jazdy kat. B

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. życiorys (CV),

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (w załączeniu). link do RODO - http://srodawlkp.epcpr.pl/index.php/rodo-klauzura-informacyjna

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 23 lutego  2024r. do godz.10.00  osobiście w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej lub pocztą, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej , ul. Szkolna 2 63-000  Środa Wielkopolska  lub  przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl

(temat: nabór na stanowisko specjalista pracy z rodziną).

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby te zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Środzie Wielkopolskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

WYMIAR  ETATU: praca w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1 etatu

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. Organizowanie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 3. Monitorowanie sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 4. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 5. Udział w ocenie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 6. Współpraca z Działami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, ośrodkiem adopcyjnym, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

WYMAGANIA :

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi  w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z  zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z  dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący  rodzinny dom dziecka;

2.  Kandydat/ ka nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika   z tytułu egzekucyjnego;

4. Kandydat/ ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej, 
 • samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
 • umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu

Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie była mu

zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika

z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

(w załączeniu). Link do RODO: http://srodawlkp.epcpr.pl/index.php/rodo-klauzura-informacyjna

Forma i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 28 lutego 2024r. do godz.10.00  osobiście w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej lub pocztą,

na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej , 63-000  Środa Wielkopolska ul. Szkolna 2

lub

- przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ srodawlkp.epcpr.pl

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby te zostaną

zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Załączniki:
 1. Informacja o wynikach naboru Inspektor I (22.08.2023, 11:20) - pobrań: 333
 2. Informacja o wynikach naboru Inspektor II (22.08.2023, 11:22) - pobrań: 326
 3. Informacja o wynikach naboru Inspektor III (22.08.2023, 11:24) - pobrań: 322
 4. Informacja o wynikach naboru Sekretarz (22.08.2023, 11:26) - pobrań: 338
 5. Informacja o wynikach naboru Referent (22.08.2023, 11:30) - pobrań: 356
Opublikował: Bernadeta Staszak
Publikacja dnia: 15.02.2024, 14:02
Dokument oglądany razy: 760
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 15.11.2022