MegaBIPNazwa Instytucji

Regulamin Organizacyjn Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Uchwała Nr 716/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku  

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej              

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§  1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 166/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w  § 24:a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Zespół do spraw Pieczy Zastępczej realizuje zadania:
1) w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, a  w szczególności:
a) organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej,
b) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
c) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
d) wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
e) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
f) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia   szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego,
g) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, zgodnie z ich potrzebami, h)      zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
i) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
j) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami oraz organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonych spraw,  
k) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
l) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
m) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
n) dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
o) prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno - pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
p) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia  rodzinnych domów dziecka w oparciu o sytuację osobistą, rodzinną i majątkową,
q) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie  ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
r) opracowywanie corocznie sprawozdania z efektów pracy,
s) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
t) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki z powodów zdrowotnych, losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
u) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
v) przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem organizującym pracę z rodziną i odpowiednio z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
w) zapewnienie rodzinom zastępczym opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
x) zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,  

2) w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w szczególności:
a) organizowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej  zgodnie z orzeczeniem sądu  o umieszczeniu dziecka w  pieczy zastępczej,
b) kompletowanie dokumentacji dziecka celem wydania skierowania do właściwej formy instytucjonalnej pieczy zastępczej,
c) współpraca z placówkami pieczy zastępczej w zakresie sporządzania planu pomocy dziecku oraz jego  realizacji,          

3)  w zakresie pomocy dla osób usamodzielnianych w szczególności:
a) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, zakłady  karne, placówki opiekuńczo - wychowawcze, zakłady dla nieletnich oraz domy pomocy społecznej,
b) kompletowanie dokumentacji w zakresie przyznania pomocy osobom usamodzielnianym,  

4) w zakresie innych spraw w obszarze pieczy zastępczej w szczególności:
a) przygotowanie  porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
b) przygotowywanie pozwów w  sprawach związanych z zasądzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
c) kompletowanie dokumentów w sprawach  współfinansowania przez samorządy gminne  pobytu dzieci w pieczy zastępczej,
d) sporządzanie sprawozdań oraz informacji  wynikających z zadań Zespołu,
e) opracowanie i realizacja  3 - letnich  programów  dotyczących  rozwoju pieczy zastępczej w powiecie średzkim. „  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zespół Wsparcia Dziecka i Rodziny realizuje zadania:
1) w zakresie wsparcia dziecka i rodziny, a  w szczególności:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
b) udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
c) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych,
d) ustalanie opłaty dla rodziców naturalnych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej,
e) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze i inne formy opieki zastępczej,

2) w zakresie  udzielania  pomocy  cudzoziemcom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacania  za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) w zakresie udzielania pomocy repatriantom oraz członkom ich najbliższej rodziny określonej w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji, a w szczególności:
a) należące do kompetencji Starosty w zakresie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wypłatę  jednorazowej , bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji ze środków budżetu państwa na: - pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu  oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej, - zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, -pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią,  

4) inne zadania, a w szczególności:
- opracowywanie corocznej  oceny zasobów pomocy społecznej,
-opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,       
- udzielanie  informacji o prawach i uprawnieniach,               

5) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwym organom,        

6) prowadzi współpracę  z instytucjami pomocy społecznej, sądami, placówkami  oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z innymi organizacjami społecznymi  w zakresie prowadzonych spraw. „    

2 ) § 39 otrzymuje brzmienie:
§ 39. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw,o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.            


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.            

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2018 roku.


w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta
Uzasadnienie
do uchwały Nr 716/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

W związku ze zleceniem części  zadań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji  Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,  zaistniała konieczność dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej do powyższego. W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr 166/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

             Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały

. § 2. Traci moc uchwała Nr 502/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . • Starosta
  /-/mgr Tomasz Pawlicki


  Uzasadnienie
  Uchwała Nr 166/2012
  Zarządu Powiatu Średzkiego
  z dnia 15 lutego 2012 roku

  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej


              Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) z dniem 1 stycznia 2012 r. nałożyła na samorząd powiatowy nowe kompetencje i zadania w zakresie pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie Zarządzenia Nr 14/2011 z dnia 30 września 2011 r. Starosty Średzkiego przejęło zadania Organizatora pieczy zastępczej.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian Regulaminu Organizacyjnego jednostki.


Uchwała Nr 502/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 464/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Piotr Piekarski


UZASADNIENIE
do uchwały Nr 502/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 listopada 2010 roku


W dniu 21 września 2010 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XLII/246/2010 zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/233/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Uchwała Nr 464/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 maja 2006 roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Środzie Wlkp.

Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR w Środzie Wlkp.

§ 3.Traci moc uchwała nr 154 /2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6.02.2004r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. oraz uchwała nr 300/2005 z dnia 4.03.2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 154/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikował: Paweł Polesiak
Publikacja dnia: 02.08.2022, 12:43
Dokument oglądany razy: 1 158
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 02.08.2022