MegaBIPNazwa Instytucji

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Uchwała Nr LXIII /517/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 lipca 2018 roku 

w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w zw. §11 statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nadanego przez Radę Powiatu Średzkiego uchwałą Nr XVII/101/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1.W statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/101/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. Jednostka działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
6) ustawą z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych,
8) uchwały Nr IV/12/98 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu średzkiego pod nazwą ,,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp."
9) niniejszego Statutu,
10) innych aktów prawnych w zakresie realizowanych zadań."

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4 . Przedmiotem działalności jednostki jest w szczególności:
a) realizacja zadań powiatu z zakresu: - pomocy społecznej, - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, w tym orzekania o niepełnosprawności, -prowadzenie Ośrodka Wsparcia -Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, - prowadzenie mieszkań chronionych,
b) udzielania pomocy repatriantom w zakresie zleconym, wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji,
c) innych zadań wynikających z przepisów prawnych."


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Jadwiga WielandUzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/517/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 lipca 2018 roku  

w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  

Na podstawie § 11 statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej Rada Powiatu Średzkiego uchwala zmiany statutu. W związku z koniecznością dostosowania dotychczasowych zapisów do zakresu realizowanych przez jednostkę zadań, niezbędne jest wprowadzenie zmian do istniejącego statutu. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.Uchwała Nr XVII/101/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku


w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej


Na podstawie art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

• 1. Nadaje się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

• 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/233/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej oraz uchwała Nr XLII/246/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

• 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

• 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/101/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) z dniem 1 stycznia 2012 r. nakłada na samorząd powiatowy nowe kompetencje i zadania, które Starosta Średzki Zarządzeniem Nr 14/2011 z dnia 30 września 2011 r. powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie Jednostki.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/101/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku


Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Środzie Wielkopolskiej


Rozdział I. Postanowienia ogólne

• 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

• 2. 1. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Środa Wielkopolska.

2. Jednostka działa na terenie powiatu średzkiego.


• 3. Jednostka działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 );

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.);

7) uchwały Nr IV/12/98 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu średzkiego pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.".


• 4. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest:

1) realizacja zadań własnych Powiatu Średzkiego z zakresu pomocy społecznej;

2) realizacja zadań własnych Powiatu Średzkiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

3) realizacja zadań własnych Powiatu Średzkiego z zakresu pieczy zastępczej;

4) realizacja zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu w obszarze pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej;

5) realizacja zadań wynikających z uchwał organów Powiatu Średzkiego.

2. Do zadań Jednostki należą w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej;

2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania - dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie różnych form pieczy zastępczej;

3) realizacja zadań na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, w tym prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

4) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

5) działania związane z instytucjonalnymi formami pomocy społecznej;

6) prowadzenie spraw w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

7) realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności;

8) prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.


Rozdział II. Gospodarka finansowa

• 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

• 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki.


Rozdział III. Organizacja i zasady funkcjonowania jednostki

• 7. 1. W skład Jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne - sekcje : -Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy,
-Sekcja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, -Sekcja Finansów,
-Sekcja Metodyczna Organizacji i Nadzoru.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy.

3. Komórki organizacyjne dzielą się na zespoły i stanowiska pracy.

4. Podziału komórek organizacyjnych na zespoły i stanowiska pracy dokonuje Dyrektor Jednostki.

5. Strukturę organizacyjną Jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

6. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Jednostki określa regulamin organizacyjny Jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

• 8. 1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.

• 9. 1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczególności:

1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,

3) opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

4) przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności
Jednostki.

2. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

• 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

• 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu Średzkiego.

• 12. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. - schemat organizacyjny.

Opublikował: Paweł Polesiak
Publikacja dnia: 02.08.2022, 12:27
Dokument oglądany razy: 1 450
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 02.08.2022