RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o wynikach naboru.

Praca w PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
5. Ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
6. Co najmniej dwuletni staż pracy;
7. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
8. Znajomość przepisów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przepisów z zakresu pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej, pożądane doświadczenie w pracy w Zespole;
2. umiejętność organizacji i planowania pracy;
3. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
4. samodzielność, sumienność, i rzetelność w wykonywaniu zadań;
5. odporność na stres;
6. obsługa komputera.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
2. sporządzanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją;
3. przygotowywanie decyzji wydawanych w trybach niestandardowych;
4. analiza formalno – prawna złożonych odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
5. obsługa i protokołowanie posiedzeń składu orzekającego;
6. przygotowywanie korespondencji wychodzącej Zespołu;
7. udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz w zakresie ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych;
8. przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
9. Kierowanie bieżącą pracą Zespołu, pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu,

Warunki pracy:
Praca w wymiarze ¼ etatu, tj. 10 godzin tygodniowo, wymagająca obsługi komputera.
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2015 r. wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu.
4. Kopia dowodu osobistego – dla potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
5. Zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Kandydat będący osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności” osobiście w siedzibie PCPR (pokój 204) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.

Termin składania ofert:
do dnia 19 października 2015 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.srodawlkp.epcpr.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., parter.
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

                                                                                                                /-/ Bernadeta Staszak
                                                                                                                           Dyrektor
Środa Wlkp., 7 października 2015 r.Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 07.10.2015
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 07.10.2015
Dokument oglądany razy: 2 414