RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Brak złożonych aplikacji na dane stanowisko

Praca w PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:
1. Ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
2. Co najmniej dwuletni staż pracy;
3. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
4. Znajomość przepisów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przepisów z zakresu pomocy społecznej;
5. Obywatelstwo polskie;
6. Nieposzlakowana opinia;
7. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej, pożądane doświadczenie w pracy w Zespole;
2. umiejętność organizacji i planowania pracy;
3. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
4. samodzielność, sumienność, i rzetelność w wykonywaniu zadań;
5. odporność na stres;
6. obsługa komputera.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
2. sporządzanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją;
3. przygotowywanie decyzji wydawanych w trybach niestandardowych;
4. analiza formalno – prawna złożonych odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
5. obsługa i protokołowanie posiedzeń składu orzekającego;
6. przygotowywanie korespondencji wychodzącej Zespołu;
7. udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz w zakresie ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych;
8. przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
9. Kierowanie bieżącą pracą Zespołu, pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu,

Warunki pracy:
Praca w wymiarze ¼ etatu, tj. 10 godzin tygodniowo, siedząca, przy komputerze. Miejsce pracy znajduje się na parterze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2019 r. wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.
3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO.
7. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności” osobiście w siedzibie PCPR (pokój 204) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.

Termin składania ofert:
do dnia 4 października 2019 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.srodawlkp.epcpr.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, parter.

Środa Wielkopolska, dnia 20 września 2019 r.Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@lesny.com.pl
3. Dane osobowe są zbierane w celu rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy pcprsrodawlkp@pro.onet.pl.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 20.09.2019
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 20.09.2019
Dokument oglądany razy: 3 287